< Terug

Evolutie, Auschwitz en Abortus

60 min. Hitler heeft de Holocaust niet uitgevonden; hij bracht het in praktijk. Waar liggen dan de wortels van de Holocaust? En wat heeft de Holocaust ons nu te zeggen, nu abortus in onze samenleving “gewoon” is? Deze documentaire geeft het antwoord op deze vragen. De Holocaust heeft zijn oorsprong in het boek van Charles Darwin, The Origin of Species. Het principe van de evolutietheorie is de overleving van de sterkste, survival of the fi ttest. De acceptatie van de evolutietheorie leidde tot eugenetica, het wetenschappelijk onderzoek om het menselijke ras te verbeteren. In de VS werd dit door rijke families als de Rockefellers, de Davenports en de Carnegies toegepast. Ook Margaret Sanger, de grondlegster van abortus in de VS, maakte er deel van uit. Hitler leerde veel van deze eugeneticabeweging. Het vormde de basis van zijn T4-programma, waarbij 200.000 chronisch zieken, gehandicapten en dementerenden in Duitsland geselecteerd werden om uit de weg te worden geruimd. De ervaring die hierbij werd opgedaan, werd later toegepast in de Holocaust. Deze dvd toont aan dat de huidige abortuspraktijk, waar geselecteerd wordt welk kind wel en welk kind niet mag leven, haar oorsprong heeft in de evolutietheorie, net als de Holocaust.

Een waarschuwing is op zijn plaats, de DVD bevat schokkende beelden.

Mededeling van de producenten
De makers van deze documentaire willen benadrukken dat men geen intentie tot misbruik heeft gemaakt van de groepen die geleden hebben onder de Holocaust en Shoa. Men heeft getracht de onderliggende ideeën van genocide aan te tonen die ten grondslag liggen aan verschillende Holocausten inclusief de Holocaust van abortus in het verleden heden en toekomst. Deze documentaire heeft de bedoeling om te waarschuwen voor de gevaren van genocide vanuit het Darwinisme en Eugenetica. De documentaire makers achten het Joodse volk zeer hoog en vinden het verschrikkelijk wat er gebeurd is met alle groepen die men geprobeerd heeft uit te roeien tijdens de Holocaust van de Tweede Wereldoorlog.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De straf op het offeren van de kinderen aan de Moloch en Abortus

L.P. Dorenbos

Koning Salomo nu had behalve de dochter van Farao vele vreemde vrouwen lief, Moabitische, Ammonitische, Edomitische, Sidonische en Hethitische, behorende tot die volken, van wie de HERE tot de Israëlieten had gezegd: gij zult u met hen niet inlaten, voorwaar, zij zouden uw hart meevoeren achter hun goden; haar hing Salomo met liefde aan. En hij heeft als vrouwen gehad zevenhonderd vorstinnen en driehonderd bijvrouwen; en zijn vrouwen verleidden zijn hart.

Het geschiedde namelijk, toen Salomo oud geworden was, dat zijn vrouwen zijn hart meevoerden achter andere goden, zodat zijn hart de HERE, zijn God, niet volkomen was toegewijd gelijk dat van zijn vader David. Zo liep Salomo Astarte, de godin der Sidoniërs achterna, en Milkom, de gruwel der Ammonieten, en Salomo deed, wat kwaad was in de ogen des HEREN, en hij volgde de HERE niet volkomen, zoals zijn vader David.

Toentertijd bouwde Salomo een hoogte voor Kemos, de gruwel van Moab, op de berg ten oosten van Jeruzalem, en voor Moloch, de gruwel der Ammonieten. Hetzelfde deed hij voor al zijn vreemde vrouwen, die reukoffers en slachtoffers aan haar goden brachten (1 Koningen 11:1-8)

Derhalve werd de HERE vertoornd op Salomo, omdat zijn hart zich afgewend had van de HERE, de God van Israël, die hem tweemaal verschenen was, en die hem te dezer zake geboden had geen andere goden na te lopen; maar had niet in acht genomen wat de HERE geboden had (1 Koningen 11:9-10).

Toen zeide de HEERE tot Salomo: omdat het zo met u gesteld is, dat gij mijn verbond en mijn inzettingen, die Ik u geboden had, niet in acht genomen hebt, zal Ik voorzeker het koninkrijk van u afscheuren en het uw knecht geven. Maar bij uw leven zal Ik dat niet doen, ter wille van uw vader David; uit de hand van uw zoon zal Ik het u afscheuren. Evenwel zal Ik niet het gehele koninkrijk afscheuren, één stam zal Ik aan uw zoon geven ter wille van mijn knecht David en ter wille van Jeruzalem, dat Ik verkoren heb (1 Koningen 11:11-13).

Straf op het offeren aan de Moloch

Wat een straf op afgodendienst en het offeren van de kinderen aan de Moloch. Het rijk wordt in tien en in twee stammen gesplitst. Gods uitverkoren volk in zijn uitverkoren land al onder de tweede koning gestraft. Als je aan de kinderen komt kom je aan God. Wie onschuldig bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden. Salomo, Salomo, God heeft je zo gezegend, God heeft het zo duidelijk aan je bekend gemaakt. Hoe is het mogelijk dat dit in je hart is opgekomen. Wat een tragiek. Wat een waarschuwing voor allen die na hem komen en ook voor ons vandaag nu we door abortus onschuldig bloed vergieten van zelfs kinderen in de moederschoot. De schrik slaat je om het hart. Wat een oordeel roepen we over ons af.

Gods straf op doden van kinderen in de moederschoot

Als God zijn uitverkoren volk in zijn uitverkoren land zo zwaar straft, omdat zij hun kinderen aan de Moloch offeren, hoe zal Hij ons dan niet straffen om de gruweldaden die wij doen, nu 50 miljoen ongeboren kinderen elk jaar wereldwijd in de moederschoot gedood worden en nu totaal al meer dan een miljard. In eigen land nu al een miljoen! En elk jaar komen daar in ons land meer dan 30.000 bij.

God had het nadrukkelijk gezegd in Leviticus 18 waar hij een opsomming geeft van de geboden om een seksueel rein leven te leiden. In vers 21 zegt God: En gij zult geen van uw kinderen overgeven, om het aan de Moloch te wijden, opdat gij de naam van uw God niet ontwijdt. Ik ben de HERE.

En direct daarop volgt in Leviticus 19 vers 22: En gij zult geen gemeenschap hebben met een die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het. En de straf daarop wordt genoemd in Leviticus 20:1-5: Ieder die zijn kinderen aan de Moloch geeft, zal zeker ter dood gebracht worden: het volk des lands zal hem stenigen (vers 1).

Het offeren van de kinderen aan de Moloch is demonie, de boze geesten worden gediend. Abortus is vandaag het offeren van de kinderen aan de demonen. Het is afgodendienst. We worden dan ook opgeroepen om ons niet met occultisme, demonen, waarzeggende geesten en abortus in te laten (Leviticus. 20 vers 6).

Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de HERE, uw God (Leviticus 20:7).

Salomo had het dus kunnen weten toen zijn heidense vrouwen hem verleidden door toe te laten hun kinderen aan de Moloch te offeren. Er is maar één weg terug zoals de Here God aan Salomo had duidelijk gemaakt in het gebed bij de inwijding van de tempel: “dat mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, zich verootmoedigt en zij bidden en mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.

Thans zullen mijn ogen geopend zijn, en zullen mijn oren luisteren naar het gebed te dezer plaatse” (2 Kronieken 7:14, 15)

Kom je aan de kinderen dan kom je aan God

Op het offeren van de kinderen aan de afgod Moloch, op het offeren van de kinderen aan abortus komt God met zijn oordeel. Kom niet aan de kinderen, want dan kom je aan God. Kinderen worden aan het hart van God geboren. Ze zijn naar zijn beeld geschapen. Wie haalt het in zijn hoofd om deze kinderen van God te roven. In de Moloch afgodendienst door ze in de brandende armen van het afgodsbeeld levend te verbranden en vandaag door ze zelfs al in de moederschoot, voor hun geboorte wreed te vermoorden. Wie heeft ooit zoiets gruwelijks kunnen bedenken om deze weerloze ongeboren kinderen onder het hart van de moeder, waar ze zich toch het veiligst zouden moeten weten, te doden. Jezus herhaalt in Mattheüs 18:6: Maar een ieder, die een dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee.

Abortus eind(s)t(r)ijd oordeel

Abortus is dan ook geen ethisch onderwerp waar je een bepaalde mening over kunt hebben om vervolgens over te gaan tot de orde van de dag. Alleen een radicaal afwijzen en afschaffen van abortus zal ons kunnen redden van het komende oordeel. Want het oordeel staat vast. En we halen het zelf over ons heen als we ons over abortus niet radicaal uitspreken. En het oordeel komt snel.

Salomo heeft het geweten. God sprak het oordeel over de Moloch afgodendienst uit en het vond plaats tijdens het bewind van zijn opvolger. We kennen nu veertig jaar abortus. De agressie waarmee het wereldwijd wordt gepromoot is onvoorstelbaar. De VN en vele landen en organisaties zien abortus als hun grote prioriteit. Honderden miljoenen worden daar ingepompt. En iedere poging om op te komen voor het leven wordt hardnekkig tegengewerkt. Abortus is van een apocalyptische omvang.

Door Moloch afgodendienst Israël in ballingschap

Met Salomo kwam er een begin aan het offeren van de kinderen aan de afgod Moloch. Maar daar is het niet bij gebleven. Steeds opnieuw kwamen er koningen die ook kinderen gingen offeren aan de Moloch. De gevolgen voor het uitverkoren volk zijn desastreus. Tot op vandaag zijn de tien en de twee stammen gesplitst en over over de wereld verstrooid. Na de splitsing van het rijk hebben ze voortdurend met elkaar en de omringende volkeren in oorlog geleefd. Steeds opnieuw hebben ze de afgoden gediend en hun kinderen aan de Moloch geofferd. God zond profeten, Jesaja, Jeremia en Ezechiël om hen op te roepen om zich te bekeren. Maar zij deden wat kwaad was in de ogen des Heren. En zij bekeerden zich niet.

In de tempelprediking van Jeremia in hoofdstuk 7 kwam het woord van de HERE tot Jeremia: Want de kinderen van Juda hebben gedaan wat kwaad is in mijn ogen, luidt het woord des HEREN; zij hebben hun gruwel geplaatst in het huis, waarover mijn naam is uitgeroepen om dat te verontreinigen, en zij hebben de hoogten van Tofet gebouwd, die zich in het dal Ben-Hinnom bevinden, om hun zonen en dochters met vuur te verbranden, hetgeen Ik niet geboden heb en wat in mijn hart niet is opgekomen. Daarom zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat niet meer gezegd zal worden: Tofet en dal Ben-Hinnom, maar Moorddal; en men zal in Tofet begraven bij gebrek aan plaats, ja, de lijken van dit volk zullen het gevogelte des hemels en het gedierte der aarde tot voedsel strekken, zonder dat iemand ze verjaagt. En Ik zal in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem doen verstommen de stem der vreugde en de stem der vrolijkheid, de stem van de bruidegom en de stem der bruid, want het land zal een verwoesting zijn (Jeremia 7:30-34).

Hoort dan, gij vrouwen, het woord des HEREN, en laat uw oor in zich opnemen het woord uit zijn mond, leert uw dochters de weeklacht en elkander het klaaglied:
De dood is geklommen in onze vensters
hij is geklommen in onze paleizen,
om uit te roeien het kind van de straat,
de jongelingen van de pleinen;
-Spreek, zo luidt het woord des HEREN-
zodat vallen de lijken der mensen als mest op het veld
en als een garve achter de maaier,
die niemand opzamelt (Jeremia 9:20-22).

En we weten dat wat de HERE door de profeten geprofeteerd heeft geschiedt. We lezen in           2 Koningen 17 dat het 10 stammenrijk Israël in ballingschap is gegaan door de Assyriërs vanwege hun afgodendienst en dat zij hun zonen en dochters door het vuur hebben laten gaan (2 Koningen 17:16-17). En tot op vandaag zijn zij nooit teruggekeerd.

We lezen dat ook Juda in ballingschap gaat vanwege hun zonden. We zien opwekking onder Hizkia en de hervorming onder Josia, maar de afschuwelijke zonden door koning Manasse riepen de gramschap van de HERE op zodat ook Jeruzalem en de tempel verwoest worden en het volk in ballingschap gaat naar Babel zoals geprofeteerd (2 Koningen 25:11).

Na zeventig jaar kwam onder koning Kores een klein gedeelte terug, zoals ook geprofeteerd, maar tot op vandaag zijn ook zij verspreid onder de volkeren. Wat een straf. Wat een oordeel.

Herstel door apocalyptisch oordeel heen

Dwars door de oordelen heen klinkt steeds de belofte van herstel. De profeten staan daar vol van. Het oordeel is onherroepelijk maar Gods beloften houden eeuwig stand. De beloften aan Abraham, Isaak en Jacob zijn eeuwigdurend. Hij zal zijn volk terugbrengen in het beloofde land, Hij zal Juda en Israël weer tot één volk maken. De beloofde Messias is gekomen. En Messias Jezus zal terugkomen zoals Hij is opgevaren. Hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. De laatste strijd zal plaatsvinden in het dal van Armageddon als alle volkeren zich zullen verzamelen om met zijn oogappel Israël af te rekenen. Maar dan grijpt God zelf in. Dat zal met een hevige eindstrijd gepaard gaan waar de profeten over spreken; waar de Here Jezus over gesproken heeft in de evangeliën en waarover Jezus in zijn openbaring aan Johannes in het laatste Bijbelboek Openbaring veel details heeft doorgegeven waar ook de profeten bijvoorbeeld Daniël al over geprofeteerd hadden. God volvoert zijn plan. Zijn Koninkrijk van recht en gerechtigheid is komende.

We worden opgeroepen te leven in de vurige verwachting van dat Koninkrijk. De centrale prediking is dan ook: Bekeert u want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De tijd is vervuld. Gelooft het evangelie.

Als God zijn uitverkoren volk straft omdat zij hun kinderen offeren aan de Moloch dan moeten wij vandaag niet denken dat God het niet zo nauw neemt als wij de kinderen, de ongeboren kinderen offeren aan de afgod abortus. Het zou wel eens kunnen zijn dat met de abortus explosie Gods gramschap vol raakt en de eindtijd wordt verhaast. Abortus zou dan ook wel eens veel meer te maken kunnen hebben met de apocalyptische ontwikkelingen dan wij denken. De enorme wereldwijde agressie om abortus te promoten, de 50 miljoen abortussen per jaar al jaren lang en nu totaal één miljard, roept Gods gramschap en oordeel op.

De profeten toen en de profeten nu waarschuwen. In de eerste plaats zij die zeggen God te willen volgen. Maar het lijkt erop dat voor de kerk abortus geen prioriteit heeft. Het lijkt erop dat abortus voor de kerk een gepasseerd station is. Er zijn belangrijkere zaken. Maar vanuit Gods perspectief wordt bij iedere abortus Gods hart geraakt. De duivel is erop uit om God met elke abortus in het hart te raken. Als wij dan niet in beweging komen dan werken wij mee aan deze abortusramp. Het oordeel begint dan ook bij het huis Gods, als de kerk lauw blijft en zich niet inzet voor de afschaffing van abortus.

Abortus en Apocalyps in profetisch perspectief

De wereldwijde apocalyptische ontwikkelingen met steeds weer het kernpunt Israël en Jeruzalem en de Moloch/Abortus relatie zullen steeds meer duidelijk worden. Het is dan ook belangrijk om abortus te zien in profetisch perspectief. Het zijn ook de ongeboren geaborteerde kinderen die als moderne martelaren samen met de martelaren door de eeuwen heen onder het altaar roepen toen Messias Jezus het vijfde zegel opende en Johannes onder het altaar de zielen zag van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. En zij riepen met luide stem en zeiden: tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mede dienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij (Openbaring 6:9-11).

We leven in enerverende tijden. Met abortus in profetisch perspectief halen wij het (eindtijd)oordeel over ons. De wereld is in rep en roer. Oorlogen, rampen, terrorisme, vervolging. Als dan deze dingen gebeuren mogen we ons hoofd opheffen, want de verlossing is nabij. Het brengt de abortus problematiek in een heel ander perspectief. Niet velen nog leggen deze verbanden. Maar studie van de profeten en de parallellen met de Moloch afgoden dienst openen je ogen voor verbanden die je tot nu toe nog niet zag. Als je het begint te ontdekken zijn het logische vanzelfsprekende lijnen. Het gaat immers om het vergieten van onschuldig bloed. En als je onschuldig bloed vergiet, zal ook jou bloed vergoten worden. Daarom meer dan ooit is urgent om de Bijbel te lezen, te wonen in het woord en vooral te lezen in het profetisch perspectief van de wederkomst van Jezus en de spoedige komst van zijn Koninkrijk van recht en gerechtigheid. Een beter houvast en toekomstverwachting kun je niet hebben.     

L.P. Dorenbos

Gebed 6 februari 2011 L.P. Dorenbos

[email protected]

www.schreeuwomleven.nl

Exodus 8:1-32 Psalm 125:1-5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gebed 5 februari 2011 L.P. Dorenbos

Auschwitz toen en Abortus nu

We proclameerden september 2010 op onze Conferentie Holocaust, het leven in Auschwitz en Berlijn. We gingen erheen omdat we bewogen zijn met het vreselijke drama in de Tweede Wereldoorlog toen, maar vandaag met het vreselijke drama dat onschuldige kinderen in de moederschoot met de wetten van vandaag in de hand wreed en meedogenloos in de moederschoot worden gedood door abortus. 50 miljoen per jaar wereldwijd en totaal nu al meer dan een miljard. Waarvan één miljoen in Nederland. De voorstanders van abortus roepen dat je het niet met elkaar mag vergelijken. En van joodse pro abortus kant roept men schande dat je hun Holocaust op één lijn durft te zetten met het verworven recht van abortus vandaag. We gaan ook dit jaar in september weer naar Auschwitz en Berlijn om te ontdekken dat Auschwitz en Abortus meer met elkaar te maken hebben dan we denken.

Hoe is de Holocaust mogelijk

Hoe is het mogelijk dat het hoogontwikkelde Duitsland met een hoogmoedige wetenschappelijke elite het eugenetische evolutionaire selectie virus van Darwin omarmde en in de strijd om een zuiver Arisch ras besloot gehandicapten, psychisch zieken en dementen in de dertiger en veertiger jaren uit de samenleving te verwijderen door hen de “Gnadentot” te gunnen. En zo werd de ene na de andere instelling leeg geeuthaniseerd om stelselmatig in de zeer geoliede machine van het overheids T4 – programma te worden vergast, verbrandt, uit de weg geruimd te worden. In het vlak bij Dresden gelegen nu ook weer psychiatrisch centrum Sonnenstein herleeft onlangs de geschiedenis, waarbij in de oorlog dit centrum één van de vijf locaties was waar dit T4 vernietigingsprogramma gestalte kreeg, waarbij meer dan 10.000 Duitse demente, gehandicapte mensen het leven lieten. De geschiedenis spreekt. Even later werd de ervaring hiermee opgedaan omgezet, nadat in de Wannsee conferentie vlak bij Berlijn in 1943 besloten werd om alle Joden, zigeuners en homoseksuelen uit de weg te ruimen. Auschwitz werd 66 jaar geleden op 27 januari 1945 bevrijd nadat zes miljoen in een enorme logistieke prestatie waren opgepakt, vervoerd, vergast, verbrandt, nadat de sterkeren eerst tot de dood waren ingezet in de Duitse oorlogs industrie. Demonen teisterden Duitsland en Europa toen. 55 miljoen Russen, Polen, Amerikanen, Canadezen, Engelsen, Duitsers en velen uit vele landen lieten hun leven in deze demonische aanval op het leven.

Nooit meer Auschwitz?

Was er na de oorlog ontzetting over de gruwelen en enig ontwaken onder de slogan Nooit meer Auschwitz; Nie wieder, en Wie haben es nicht gewusst, en de duidelijke veroordelingen in het Neurenberg Tribunaal van de leiders van deze Holocaust en even later de opstelling van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op 10 december 1948, vandaag worden we geconfronteerd met een wereldwijde lobby dat iedere vrouw het recht moeten hebben om te beslissen over leven of dood van haar ongeboren kind. De vrouw heeft het absolute recht om “baas in eigen buik”te zijn. Zij heeft het exclusieve recht om te beslissen over leven of dood van het kindje van haar en de man die het mede verwekt heeft. De meeste landen in de wereld zijn overgegaan tot het vaststellen van een Wet afbreking zwangerschap, in ons land 28 april 1981, als uitzondering op hun Grondwetten en hun daarop gebaseerde Wetboeken van Strafrecht die zeggen dat ieder mens recht heeft op de absolute bescherming van het leven en dat het vermoorden van een ander verboden is. De Verenigde Naties en de regering Obama bevorderen wereldwijd dit recht op reproductieve rights, waaronder abortus en steeds meer ook vrije abortus. Het kinderprogramma Unicef van de VN en de UNFPA, de bevolkingsafdeling, bevorderen wereldwijd de bevolkingsvermindering en abortus. En in steeds meer landen, waaronder Nederland wordt abortus op een kindje met handicaps als een positieve bijdrage gezien. Zelfs Amnesty Internationaal die toch op wil komen voor de bescherming van de rechten van de mens heeft besloten dat abortus een recht van de vrouw moet zijn!

Hoe is abortus mogelijk?

Hoe is het mogelijk dat in een hoog ontwikkelde westerse samenleving ooit het idee is ontstaan om ongeboren kinderen in de moederschoot van hun moeder te vermoorden. Het vanuit de feministische gedachte gekoesterde gedachte dat de vrouw baas in eigen buik is heeft hier onvoorstelbaar aan meegewerkt. De wereldwijde gedachte dat de overbevolking moest worden teruggedrongen begonnen met de rapporten van de Club van Rome en de daaruit voortvloeidende bevolkingsconferenties van de Verenigde Naties te beginnen in Cairo hebben deze gedachte wereldwijd gepromoot en in praktijk gebracht met bijvoorbeeld de één-kind politiek in China en de wereldwijde promotie van terugbrengen van het kindertal. Over de rechten van het ongeboren kind wordt niet gesproken, terwijl in het recht het ongeboren kind als geboren wordt beschouwd indien zijn belang dit eist (bijvoorbeeld in het Nederlandse erfrecht). Inmiddels is door de medische ontwikkeling ook duidelijk geworden dat een ongeboren kind een medemens is. De techniek van de embryoselectie en de driedimensionale echoscopie en de mogelijkheid om op ongeboren medische handelingen uit te voeren betekenen dat een ongeboren kind medemens is en groeit om geboren te worden.

Het uitvoeren van een abortus is een wrede methode waarbij het kind gemarteld wordt om het uit de moeder te verwijderen. In een aantal landen is abortus toegestaan tot de grens van de levensvatbaarheid en soms tot aan de geboorte. Dat betekent dat met abortus een kind gedood/vermoord wordt. Werden de gevolgen voor de moeder tot nu toe buiten beschouwing gelaten inmiddels wordt steeds meer bekend dat veel vrouwen te kampen hebben met postabortus problemen. Hun emotionele en fysieke schade kan ernstige gevolgen hebben. Abortus blijkt niet slechts een medische ingreep te zijn, maar een met geweld afbreken van een lichamelijke en psycho somatisch relatie tussen moeder en kind. Met abortus sterft ook een stukje van de moeder. Inmiddels blijkt dat abortus ook een verhoogd risico is voor borstkanker, door het schoksgewijs, abrupt afbreken van de zwangerschap.

Ook ongeboren kind beschermen

Nog steeds wordt hardnekkig geprobeerd om het ongeboren kind buiten het bereik van Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van Mens de houden. Ook buiten de de laatste decennia sterke toename van de anti discriminatie beweging en wetgeving. De milieubeweging is zeer actief om de rechten van flora en fauna een grote plaats te geven op de politieke en maatschappelijke agenda. Het zou ondenkbaar zijn om een abortuspraktijk in de fauna te propageren omdat dat een terechte storm van protest zou doen losbreken. Het zou de milieubeweging sieren om in dit perspectief ook het ongeboren menselijk leven te beschermen. Het is essentieel dat in kringen van hen die opkomen voor de Rechten van de Mens en de Antidiscriminatie beweging de strijd om de bescherming van het menselijk leven een prominentere plaats gaat krijgen. De pro life beweging kan op dit terrein nog veel inbrengen en meewerken aan de afschaffing van abortus.

Abortus is selectie en discriminatie

De moderne pro abortusbeweging is in sterke mate beïnvloed door het eugenetische en evolutionistisch denken vanuit de selectie gedachte omschreven in het boek van Charles Darwin, Origin of Species. Het eugenetisch denken heeft om zich heen geslagen en één van de grondleggers van de moderne abortus beweging Margaret Sangers, heeft daar veel toe bijgedragen. Zij is de grondleger van Planned Parenthood, de in Amerika gevestigd pro abortus organisatie die zwaar gesubsidieerd wordt door de pro abortus regering van President Obama. Het is belangrijk om de les van de geschiedenis te leren. En te ontdekken dat het virus dat leidde tot het doden van ongewenste medemensen in de oorlog dezelfde is als het virus dat vandaag ongewenste ongeboren kinderen uit te weg wil ruimen. Hoewel de verontwaardiging over een dergelijke vergelijking begrijpelijk is op het eerste gezicht, is belangrijk om informatie over de vergelijking te blijven geven om ons en de wereld te behoeden voor selectie en discriminatie van groepen mensen in onze samenleving. En zeker ook onze weerloze ongeboren medemensen, waarvan het onschuldig bloed dreigt vergoten te worden. En op het vergieten van onschuldig bloed staat zowel in de Bijbel als in het strafrecht straf. Leer van de geschiedenis opdat ons niet eerst een ramp moet treffen voordat wij tot bezinning komen.

Amen

L.P. Dorenbos

[email protected]

www.schreeuwomleven.nl

Exodus 6:27-7:25 Psalm 124:1-8